1 Mai – ,,Trăiască comunismul, viitorul luminos al întregii omeniri”

0
254
1 Mai - ,,Trăiască comunismul, viitorul luminos al întregii omeniri”
În 1889 congresul muncitoresc internațional de la Paris hotărârea ca prima zi a lunii mai să devină o zi de acțiune revoluționară, de exprimare a idealurilor și năzuințelor clasei muncitoare, de afirmare a sentimentelor de solidaritate internațională. Din 1945 și până la revoluție, de 1 mai, ziarele comuniste vuiau de relatări despre defilările grandioase organizate de oamenii muncii. Propaganda grotescă celebra prin manifestări publice grandomania și superioritatea unei ideologii totalitare de mult retrograde. Cântecele patriotice răsunau în mitingurile și manifestațiile pregătite cu multă migală pentru a se arăta măreția sistemului comunist și iubirea poporului pentru conducerea politică a partidului.

Nicolae Ceaușescu: 1 Mai a devenit simbol al uriașei energii revoluționare a clasei muncitoare

În ultimii ani ai dictaturii ceaușiste, în conștiința fiecărui cetățean comunist s-a înscris faptul că progresul și edificarea societății socialiste i se datorau exclusiv lui Ceaușescu, ,,erou între eroii neamului, strălucit conducător, revoluționar intransingent” ce întruchipa cele mai alese virtuți ale poporului român. Ziarele titrau pe prima pagină lozinca lui Ceaușescu cu prilejul acestei atmosfere de ,,vibrant patriotism”: ,,Ziua de 1 mai a devenit un simbol al uriașei energii revoluționare a clasei muncitoare, al hotărârii sale de a lichida exploatarea și asuprirea omului de către om, de a clădi o societate nouă, a egalității și dreptății sociale, a bunăstării și fericii celor ce muncesc, de a asigura o lume mai dreaptă și mai bună, fără războaie, o lume a păcii și frăției”.

În București, adunarea populară consacrată zilei internaționale a muncii avea loc la Palatul Sporturilor și Culturii. Deasupra tribunei oficiale se afla portretul lui Nicolae Ceaușescu flancat de drapelele partidului și statului sub care era înscrisă ,,Trăiască Partidul Comunist Român în frunte cu secretarul general Nicolae Ceaușescu”. Atmosfera sărbătorească atingea intensitatea maximă în momentul sosirii cuplului Ceaușescu. Veselia cântecelor și urărilor cu care era întâmpinat Ceaușescu erau, relata ziarul de propagandă Scânteia, ,,o expresie a sentimentelor de dragoste și prețuire ale întregii națiuni față de cel mai iubit fiu al său, conducătorul stimat al partidului și al țării”.

Lozincile de preamărire

La intrarea în sală conducerea statului în frunte cu Nicolae și Elena Ceașescu erau întâmpinați cu nesfârșite aplauze și puternice urale. Cei prezenți în sală scandau îndelung numele partidului și secretarului general care ajunsese să devină simbol în conștiința întregului popor. Pe fundalul scenei se afla un glob pământesc, dedesubtul căruia stătea scris: ,,Trăiască 1 Mai, ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc, ziua frăției muncitorilor de pretutindeni”. De o parte și de alta a scenei se găseau drapelele PCR și lonzicile  activiștilor:

–          ,,Trăiască și să înflorească scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România”

–          ,,Trăiască solidaritatea și colaborarea între partidele comuniste și muncitorești, între toate țările socialiste, între forțele revoluționare, progresiste, democratice și antiimperialiste de pretutindeni”

–          ,,Trăiască comunismul, viitorul luminos al întregii omeniri”

–          ,,Trăiască lupta unită a popoarelor pentru pace și colaborare, pentru o lume mai dreaptă și mai bună”

–          ,,Trăiască unitatea de nezdruncinat a întregului nostru popor în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste”

–          ,,Trăiască harnicul și talentatul popor român, constructor eroic al societății socialiste multilateral dezvoltate”

Întreaga scenă era ocupată de grupuri alegorice formate din elevi, studenți, femei și muncitori care trebuiau să-și arate entuziasmul și manifestarea de dragoste grăitoare față de ,,unitatea de nezdruncinat a partidului”. În încheierea spectacolului festiv grupurile de pionieri și șoimi ai patriei urcau pe scenă pentru a recita poezii și a oferi buchete de flori tov. Nicolae Ceaușescu și tov. Elenei Ceaușescu. Climatul de puternică angajare patriotică se transformase într-un omagiu adus gloriosului conducător al țării, sub care și-au găsit ,,împlinire aspirațiile supreme de libertate, independență pace si proces ale poporului român”.

E astăzi sărbătoare, aleasă sărbătoare
O patrie-și trimite fierbințile urări
Eroului acestei epoci biruitoare
Și cântece se-nalță din cele patru zări.

Erou între eroi, luptând
E Nicolae Ceaușescu
Al patriei măreț simbol
Și e lumină a visării țării
Și eterna patriei oglindă.

Pe Ceaușescu brav bărbat al gliei
Pentru partid trăind, pentru popor
El e chezaș că drumul României
Urca-va demn și drept spre viitor.

E țara azi corolă de lumină
E CEAUȘESCU-OMUL un vis înaripat,
E glia strămoșească o tânâră grădină
Din seva căreia ne-am întrupat.

E fruntea lui senină și brațul oțelit
E gândul lui la pace, la muncă-n libertate,
În anii de restriște prin lupte s-a călit
Și azi, în fruntea țării, ne este demnitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here