spot_img
AcasăComunicateRAMONA PREDESCU (IWG): SPAȚIILE DE LUCRU FLEXIBILESOLUȚIE PENTRU SCĂDEREA NOXELOR ȘI DEZVOLTAREA...


RAMONA PREDESCU (IWG): SPAȚIILE DE LUCRU FLEXIBILESOLUȚIE PENTRU SCĂDEREA NOXELOR ȘI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ÎN ORAȘELE MICI

  • Spațiile de lucru flexible pot contribui la reducereaemisiilor de carbon la nivel global, mai exact 560.000 tone metrice de carbon pot fi împiedicate să intre în atmosferă
  • Uncentru despații de lucruflexibilepoatecrea 121 de locuri de muncăîntr-un oraș mic

Un studiu recent realizat de Regus, Suburban Economic Study,relevăfaptulcăpânăînanul2029, spațiile de lucru flexible potcontribui la reducereaemisiilor de carbon la nivel global, mai exact2.560.000 tone metrice de carbon vor fi împiedicate să intre în atmosferă, ceea ce este echivalent cu nivelulde noxeprodus de 1.280.000 zborurirealizateîntreLondrași New York pe parcursulunui an.

Îniunie 2019 a fostlansattopul global al celor mai poluateoraşe din lumeîn care au fostinclusepeste 20 de oraşe din România  – Satu Mare, RâmnicuVâlcea, Văleni, Galaţi, Brăila, Iaşi, Cluj-Napoca, Braşov, Bucureşti,  Ploieşti, Măgurele, Timişoara, Arad, Scheia, Brăniştea, Sibiu, Sâncărieni, Târgu-Mureş, Botoşani, Oradea, Bacău, Constanţa.

Ramona Predescu, Country Manager IWG,explică: “Deplasarea la locul de muncășiînapoia devenitun mare consumator de timp. Este totodată o importantăsursă de poluare la nivel global.  Într-o perioadăîn care fiecare business șifiecarepersoanăpoartă o responsabilitate important pentruimpactulasupramediului, deplasarea la birouartrebuisă fie o practicăînvechită. Înurmătoriizece ani obiectivulnostruestesădeschidemcât mai multe centre înorașe mai mici, șiîn zone aflateînproximitateamarilororașe. Viziuneanoastrăestecăînviitorulapropiatvorexistabirouriflexibiledisponibilelafiecarecolț de stradășiastfelsevapunepunctideiicăoameniitrebuiesăstrăbatăkilometripână la locul de muncă”.

Spațiile de lucru flexible reprezintăo soluțieconcretă care vine însprijinulreduceriinoxelor.

Așa cum se arată într-un raport al Parlamentului European din anul 2019, transportulestesursaaaproape 30% din totalul de emisii de CO2 din UE. Dintreacestea, 72% provin din transportulrutier.Mașinileparticularepolueazăcel mai mult, emițând 60,7% din totalul de emisii de CO2 provenite din transportulrutiereuropean.

UE a fixat un obiectiv de reducereaemisiilor de CO2 din transport de 60% pânăîn 2050, princomparație cu nivelurile din 1990.

Migrareaforței de muncă din orașelemiciși din mediileruralecătremarileorașe aretotodată un impact semnificativînscădereanivelului economic al zonei.

Spațiile de lucruflexibileamplasateînorașemici pot aducebeneficiipentrueconomialocalăînnumeroasemoduri, princrearea de locuri de muncăatâtîn ​​interiorulcâtșiînafaracentrului, prinstimulareaafacerilorșiserviciilor, prinîmbunătățireaproductivitățiișideschiderea de noioportunități de lucrupentrucei care trăiescîn zona respectivă.

Așa cum aratăstudiul Suburban Economic, înmedie,uncentru de spațiiflexibilede lucruduce la crearea a 121 de locuri de muncă.Cândanumiteafacerise deschidîntr-o zonă, aduc cu elebunurișiservicii locale șiangajați care vorcheltuiîn zona respectivă, creând o „economie sandwich”.

Ramona Predescu, Country Manager IWG Romania:“Cândoameniifac naveta cătreorașelemari, portofelelelorfac naveta cu ei. Oportunitatea de aavea un loc de muncă la nivel local mențineputerea de cumpărare mai aproape de casă. Ceeacearatăaceststudiuestecăoportunitateaoamenilor de a lucra mai aproape de casăpoateavea un efectextraordinar, nu doarasupralor, darșiasuprazoneiîn care trăiesc. La nivel global companiilerecunoscacestebeneficiișivedem o cerere din ceînce mai mare pentruspații de lucruflexibileînorașe mai mici. Companiilemariopteazăpentru un model imobiliar „hub and speak”. Înacelașitimp, firmelemai micidorescsă se grupezeșisăcolaboreze, decialegspații de lucruflexibilepentru a fi înapropiereaaltorafaceri”.

IWG, cel mai mare furnizor de spații de lucruflexible la nivelinternaționalîșidezvoltăactivrețeaua. Compania a lansato schema de francizăpentruaacceleracreștereași a răspunde lacerereaîncreșterepentrusoluțiileflexibile de lucru. Schema de francizăestedisponibilășiînRomânia.

Ca parte a noului program, IWG pune la dispozițiafrancizaților o infrastructurăcomplexăîntoateetapeleinvestiției. Echipaglobală IWG lucreazăaproape de francizațipentru a se asiguracăaleglocațiileșidesignulpotriviteșică au la îndemânătoatefacilitățilepentruaajunge la cliențiifinali, de la suportuloperațional la cel de marketing, șică le pot livraacestoraservicii la standardele IWG.

NOTE

Studiul Suburban Economic a fostrealizatla fineleanuluitrecut, în 19 țăriîn care compania Regus esteprezentășipoate fi descărcat la www.regus.com/suburban-economic-survey.

Studiuleste prima analizăînprofunzime a beneficiilor socio-economicepentrueconomiile locale, a tendințeiîncreșterecătredezvoltarea de spații de birouriflexibilepentruafaceriaflateînorșemicișizoneleperiferice ale marilor metropole.

Regus

Fondatăîn 1989, Regus esteunuldintrepionieriispațiilor de lucruflexibile, ajutândcompaniilesăîșialeagă un mod de lucru care se potriveștecel mai bine oamenilorlor.

Răspândităînprezentîntoatălumea cu peste 3.000 de locații, rețeauaglobală Regus de spații de lucruluminoase care inspirăpermitecompaniilormodernesălucrezeunde, cândși cum dorescîntr-un mod mai inteligent. Regus oferăcompaniilorflexibilitatea de a se dezvoltafărăriscurisauangajamenteșiatrage o rețeadiversă de 2,5 milioane de oameni, de la antreprenoriși IMM-uri la companii blue-chip multinaționale.

Regus este o marcăfuncționalăa IWG plc: grupul care deține o serie de furnizori de spații de lucru de top. Alte mărci din portofoliul IWG sunt Spaces, HQ, No18 și Signature by Regus.

www.regus.comRELATED ARTICLES